ՈՒսման վարկեր

Տրամադրվում է մինչեւ 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկառուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերն են՝ տեղեկանք բուհից , անձնագիր, հաշիվ ապրանքագիր ուսման վարձի վերաբերյալ:

 

 

 

ՈՒսման վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100 000-1 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

16-22%

Փաստացի տոկոսադրույք

17.23-24.36 %

Ժամկետ

1- 36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Ապահովվածություն

1-2 ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.gladzoruco.am/index.php/services/news/personal/item/193

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով