Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված վարկեր

 

 

 

Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

30.000-7.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

 • 3 ամիս ժամկետով` 10%
 • 6 ամիս ժամկետով` 14%
 • 12 և 24 ամիս ժամկետով` 16%

 

Փաստացի տոկոսադրույք

 • 3 ամիս ժամկետով` 17.36%
 • 6 ամիս ժամկետով` 18.56%
 • 12 և 24 ամիս ժամկետով` 18.35-19.14%

Ժամկետ

3-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

 •  3, 6 և 12 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում` մայր գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսները` ամսական
 • 24 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում`անուիտետային (մայր գումարի և տոկոսների ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ)

Գրավ/ապահովվածություն

Վարկը պետք է ապահովված լինի ոսկյա (նաև սպիտակ) ոչ ստանդարտացված ձուլակտորի, ջարդոնի կամ զարդեղենի գրավով: Ընդ որում` գրավի առարկա հանդիսացող իրերի գեղարվեստական արժեքը, դրանց վրա թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի առկայությունը գրավի առարկայի արժեքի գնահատման ժամանակ հաշվի չի առնվում, եթե Բանկի ներքին իրավական ակտերով այլ բան սահմանված չէ:

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100%-ը գերազանցելու  դեպքում պահանջվում է լրացուցիչ ապահովություն` կայուն դրամական եկամուտներ ունեցող անձի երաշխավորություն, ընդ որում գրավի 100%-ը գերազանցող մասը կարող է առավելագույնը կազմել 500,000 ՀՀ դրամ:

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

 • 3 ամիս ժամկետով` 100%
 • 6 ամիս ժամկետով` 100%
 • 12 ամիս ժամկետով` 100%
 • 24 ամիս ժամկետով` 120%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.artsakhbank.am/our-services/individuals_2016/gold-pledge-loans_individuals_2016

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով