ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագիր Արցախում

Ելնելով վարկառուի բիզնեսի առանձնահատկություններից` բանկը կարող է սահմանել վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարի մարման արտոնյալ ժամկետ։

 

 

ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագիր Արցախում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

սահմանված չէ

Անվանական տոկոսադրույք

 

18%` ՀՀ դրամ

15%` ԱՄՆ դոլար

 

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

2-5 տարի

Վարկի նպատակ

առևտրավարկային ֆինանսավորում` ձեռնարկատիրական կամ գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով

Գրավ/ապահովվածություն

ՀՀ և ԱՀ օրենսդրությամբ և Բանկի Վարկային քաղաքականությամբ չարգելված ցանկացած գույք և/կամ գույքային իրավունք:

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ/ անկանխիկ, միանվագ և փուլերով

Մարման եղանակ

ամսական

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.artsakhbank.am/our-services/business_2016/sme_business_artsakh_2016

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» վարկեր

Տրամադրվում են  ՀՀ տարածքում բնակելի տներ (առանձնատներ) և բազմաբնակարան բնակելի շենքերում առանձին բնակարաններ ձեռք բերելու, կառուցելու և վերանորոգելու նպատակով։

 

 

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» վարկեր

ձեռքբերում/կառուցապատում

վերանորոգում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

300.000-25000.000 ՀՀ դրամ 

100.000-25000.000 ՀՀ դրամ 

Անվանական տոկոսադրույք

10.9-11.3%

12%

Փաստացի տոկոսադրույք

11.4-13 %

12.6% - 19%

Ժամկետ

120-240 ամիս

60-144 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

անուիտետային(տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում) կամ
զսպանակաձև(մայր գումարի հավասար և տոկոսների ամենամսյա վճարում)

Կանխավճար

Միայն անշարժ գույքի ձեռքբերման և կառուցապատման հիփոթեքային վարկի դեպքում՝
10-30% (մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար 7.5%, եթե բնակարանը ձեռք է
բերվում կառուցապատողից)

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող, կառուցապատվող գույք

վերանորոգվող գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-90%` եթե բացի  ձեռքբերվող գույքից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք,

-92.5%՝ մինչև 30 տարեկան չամուսնացած շահառուների համար

-70%` կառուցապատում

70%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.artsakhbank.am/our-services/individuals_2016/loans_individuals_2016/national-mortgage-company_individuals_2016

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագիր Հայաստանում

Տրամադրվում են Երևան քաղաքում և մերձակա մարզերում բազմաբնակարան շենքերում բնակարաններ և սեփական տներ` հիմնական բնակության նպատակով ձեռք բերելու համար։

 

 

 

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագիր Հայաստանում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-3.000.000-24.000.000 ՀՀ դրամ `առաջնային շուկա

-3.000.000-17.500.000 ՀՀ դրամ ` երկրորդային շուկա

Անվանական տոկոսադրույք

-7 - 7.5% ` առաջնային շուկա

-7.5 - 8%` երկրորդային շուկա

Փաստացի տոկոսադրույք

-7.2 - 8.8%` առաջնային շուկա

-8 - 9.3%` երկրորդային շուկա

Ժամկետ

10-15տարի

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

-10 - 20%` առաջնային շուկա

-10 - 30%` երկրորդային շուկա

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռբերվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-80%` առաջնային շուկա

-90%` երկրորդային շուկա

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.artsakhbank.am/our-services/individuals_2016/loans_individuals_2016/mortgage-for-young-family_individuals_2016

Գյուղատնտեսական վարկեր  ԱՀ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրի շրջանակներում

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձանց տրամադրում է վարկեր գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով: Բանկում ներդրված միջոցների գրավադրման դեպքում, արժույթից կախված անվանական տոկոսադրույքը այլ կերպ է հաշվարկվում։

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր  ԱՀ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրի շրջանակներում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույն գումար սահմանված չէ

Անվանական տոկոսադրույք

15-17%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 7 տարի՝ կախված վարկի նպատակից

Գրավ/ապահովվածություն

ՀՀ և ԱՀ օրենսդրությամբ և Բանկի Վարկային քաղաքականությամբ չարգելված ցանկացած գույք և/կամ գույքային իրավունք

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.artsakhbank.am/agricultural-loans_business_2017

Գյուղատնտեսական վարկեր ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ ծրագրի շրջանակներում

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձանց տրամադրում է վարկեր գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով: Բանկը ֆինանսավորում է ինչպես փորձառու` բանկին ֆինանսավորման հայտ ներկայացնելու պահին առնվազն վեց ամսվա գործունեության փորձ ունեցող ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող հաճախորդներին, այնպես էլ սկսնակներին (start-up): Բանկը ֆինանսավորում է այն հաճախորդներին, որոնք բանկ դիմելու պահին  չունեն հարկային և նմանատիպ ժամկետանց պարտավորություններ:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր ԳՖԿ ԾԻԳ ՊՀ ծրագրի շրջանակներում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

առավելագույն գումար սահմանված չէ

Անվանական տոկոսադրույք

-ՀՀ դրամ` սկսած 13%-ից
-ԱՄՆ դոլար` սկսած 9%-ից

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-առավելագույնը 2 տարի,

-առավելագույնը 7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

ՀՀ և ԱՀ օրենսդրությամբ և Բանկի Վարկային քաղաքականությամբ չարգելված ցանկացած գույք և/կամ գույքային իրավունք

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.artsakhbank.am/agricultural-loans_business_2016

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով