Ապառիկ զինվորականներին

Հատուկ մշակված վարկային ծրագիր ՀՀ պաշտպանության նախարարության զինվորական կոչում ունեցող, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության զինվորական կոչում ունեցող և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմի կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանը աջակցելու նպատակով:

 

 

 

Ապառիկ զինվորականներին

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

50 000 – 1 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%

Փաստացի տոկոսադրույք

12.57 - 13.18%

Ժամկետ

3-84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերված ապրանք

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/soldiers/

Սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորում

Գործում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին տրամադրված սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման հատուկ ծրագրի պայմաններ:

 

 

 

Սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորում

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-առավելագույնը 1 000 000 ՀՀ դրամ `ՀՀ պաշտպանության նախարարության կրտսեր և ավագ սպայական կազմի համար

-առավելագույնը 500 000 ՀՀ դրամ` ՀՀ պաշտպանության նախարարության շարքային և ենթասպայական կազմի համար

Անվանական տոկոսադրույք

12%

Փաստացի տոկոսադրույք

12.66 - 12.69%

Ժամկետ

7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

ֆինանսական հոսքերը բնութագրող տեղեկատվություն

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/refinancingconsumerloans/

Ծրագրային հիփոթեքային վարկեր

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության կողմից վերաֆինանսավորվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցման կամ վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկեր: Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ քաղաքացիներին բնակարանի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման նպատակով:

 

 

 

Ծրագրային հիփոթեքային վարկեր

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Բնակելի տների /առանձնատների կառուցում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1 000 000-35 000 000 ՀՀ դրամ

1 000 000-35 000 000 ՀՀ դրամ

1 000 000-35 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

11%

11%

11%

Փաստացի տոկոսադրույք

19.2%

19.2%

19.2%

Ժամկետ

10-20 տարի

5-20 տարի

10-20 տարի

Տրամադրման եղանակ

վարկի գումարը մուտքագրվում է Վարկառուի հաշվին

վարկի գումարը մուտքագրվում է Վարկառուի հաշվին

վարկի գումարը մուտքագրվում է Վարկառուի հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

-

-

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող անշարժ գույք

հողատարածքը, որի վրա կառուցվում է բնակելի անշարժ գույքը, այլ բնակելի անշարժ գույք:

վերանորոգվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 70%

մինչև 70%

մինչև 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/armenian-resident/

Երիտասարդ ընտանիքներին` մատչելի բնակարան

Վարկը տրամադրվում է այն  երիտասարդ ընտանիքին, որտեղ ամուսիններից յուրաքանչյուրի տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ), և ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը, կամ երիտասարդ միայնակ ծնողը ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ):

 

 

Երիտասարդ ընտանիքներին` մատչելի բնակարան

Առաջնային շուկա

Երկրորդային շուկա

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

1 000 000 -24 000 000 ՀՀ դրամ

1 000 000 – 17 500 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

7.5

7.5%` 2% կսուբսիդավորվի Երևան քաղաքի վարկերը, իսկ մարզերում՝ 4%

Փաստացի տոկոսադրույք

13.16%

13.16%

Ժամկետ

10-20 տարի

10-20 տարի

Տրամադրման եղանակ

միանվագ կամ փուլային

միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

-սկսած 20%`ձեռք բերվող գույքի գրավադրման դեպքում

-սկսած 10%`ձեռք բերվող և հավելյալ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

-սկսած 30%`ձեռք բերվող գույքի գրավադրման դեպքում

-սկսած 20%`ձեռք բերվող և հավելյալ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող անշարժ գույք

ձեռք բերվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 90%

մինչև 90%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/young-families/

Ծրագրային հիփոթեքային վարկ/ՍԾԱԶ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ քաղաքացիներին բնակարանի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման նպատակով:

 

 

Ծրագրային հիփոթեքային վարկ/ՍԾԱԶ

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման վարկ

Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

ՀՀ Դրամ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

1 000 000-60 000 000 ՀՀ դրամ

1 000 000-60 000 000 ՀՀ դրամ

1 000 000-60 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13%

13%

13%

Փաստացի տոկոսադրույք

առավելագույնը 24.73%

առավելագույնը 24.73%

առավելագույնը 24.73%

Ժամկետ

10-20 տարի

5-20 տարի

5-20 տարի

Տրամադրման եղանակ

-

-

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

-

-

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույք,կառուցվող բնակելի անշարժ գույք կամ այլ բնակելի անշարժ գույք

վերանորոգվող անշարժ գույք

հողատարածք, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, այլ բնակելի անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 70%

առավելագույնը 70%

առավելագույնը 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/sevtsovyan/

Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Ծրագիրը նախատեսված է ներդնել բազմամյա տնկարկներով (պտղատու և խաղողի այգիներ, հատապտուղներ) բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերով զբաղեցված տարածքներում ՝ բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների:

 

 

Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 2 200 000  ՀՀ դրամ `1 հեկտարի համար

Անվանական տոկոսադրույք

12%, սուբսիդավորվում է մինչև 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը՝ 36 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամենամսյա վճարման եղանակ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/agriculturalloan/

ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Ծրագիրը նախատեսված է՝ խաղողի այգիներում հակակարկտային ցանցերի ներդրման, պտղատու այգիներում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար:

 

 

 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 100,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, սուբսիդավորվում է մինչև 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

Առավելագույնը՝ 84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամենամսյա վճարման եղանակ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/agriculturalloan/

Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Ծրագիրը նախատեսված է՝ 1-ից 10 հեկտար ինտենսիվ պտղատու այգի հիմնելու, 0.5-ից 5 հեկտար հատապտղատու այգի հիմնելու համար:

 

 

ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-առավելագույնը 270,000,000 ՀՀ դրամ`ինտենսիվ այգու հիմնում

-առավելագույնը 500,000,000 ՀՀ դրամ` հատապտղանոցի դեպքում

Անվանական տոկոսադրույք

12%, սուբսիդավորվում է մինչև 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը՝ 7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամենամսյա վճարման եղանակ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/agriculturalloan/

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկը տրամադրվում է Վարկառուների կողմից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում ագրոպարենային ոլորտում զարգացման ծրագրերի իրականացման նպատակով:

 

 

 

ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, սուբսիդավորվում է մինչև 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը՝ 60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/agriculturalloan/

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով ՝ գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին:

 

 

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 1 000 000 000  ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, սուբսիդավորվում է մինչև 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը՝ 12 ամիս, մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ 2 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/agriculturalloan/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով