Ուսանողական պետ. ծրագիր

Վարկի նպատակն է ուսման վարձի վճարումը:Վարկի որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 3 օր է:

 

 

Ուսանողական պետ. ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 1,800,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

72-120 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)`ուսումնառության ընթացքում մարվում են միայն տոկոսները ,իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումներ

Ապահովվածություն

-ծնողներից/խնամակալներից առնվազն 1 երաշխավորություն `ուսանողի և/կամ ծնողի եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի առկայության դեպքում

-ծնողներից/խնամակալներից առնվազն մեկի և այլ անձի երաշխավորություն ` ուսանողի և/կամ ծնողի եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.aeb.am/hy/usanoxakan_pet_tsragir/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով