Բնակարան երիտասարդներին հիփոթեքային վարկեր

Առաջարկվում է ձեռք բերել բնակելի անշարժ գույք Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում նորաստեղծ ընտանիքներին այն դեպքում, երբ զույգի գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը:

 

 

Բնակարան երիտասարդներին հիփոթեքային վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

17 500 000-24 000 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 24 000 000 դրամի դեպքում՝

-5.8-7.5%` Երևանում

-3.8-7.5%` մարզերում

մինչև 17 500 000 դրամի դեպքում՝

-5.8-6.3%` Երևանում

-3.8-4.3%` մարզերում

Փաստացի տոկոսադրույք

6.88%

Ժամկետ

120-144 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

Կանխավճար

-առնվազն 20%` մինչև 24 000 000 դրամի  դեպքում 

-առնվազն 30%` մինչև 17 500 000 դրամի  դեպքում 

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-80%` մինչև 24 000 000 դրամի  դեպքում 

-70%` մինչև 17 500 000 դրամի  դեպքում 

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.inecobank.am/hy/Individual/mortgage-loans/young-family-acquisition-yerevan/terms

Ազգային հիփոթեքային ընկերություն

Տրամադրվում է բնակելի անշարժ գույք Երևանում և ՀՀ մարզերում: Բացի անշառժ գույք ձեռք բերելու հնարավորությունից, այս ծրագրի շրջանականերում կարելի է նաև կատարել անշարժ գույքի վերանորոգման աշխատանքներ:

 

 

Ազգային հիփոթեքային ընկերություն

Ձեռքբերում

Վերանորոգում

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-1 500 000 -60 000 000 ՀՀ Դրամ`Երևանում

-1 500 000 -25 000 000 ՀՀ Դրամ` ՀՀ մարզերում

-1 500 000 - 60 000 000 ՀՀ Դրամ` Երևանում

-2 000 000 - 25 000 000 ՀՀ Դրամ` ՀՀ մարզերում

Անվանական տոկոսադրույք

-11.3 - 14 %` Երևանում

-10.3%` մարզերում

-13.3-16%` Երևանում

-12.3%` մարզերում

Փաստացի տոկոսադրույք

12.36%

14.62%

Ժամկետ

120-144 ամիս

60-120 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

առնվազն 30%, կամ առնվազն 10%, եթե ձեռք բերվող անշարժ գույքի հետ գրավադրվում է նաև այլ անշարժ գույք:

առնվազն 30%, կամ առնվազն 10%, եթե ձեռք բերվող անշարժ գույքի հետ գրավադրվում է նաև այլ անշարժ գույք:

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող անշարժ գույք

վերանորոգվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը՝ 70%

առավելագույնը՝ 50%

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.inecobank.am/hy/Individual/mortgage-loans/nmc-construction-region/documents

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով