Ծրագրային հիփոթեքային վարկեր

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման , վերանորոգման համար տրամադրվող վարկեր: Վարկառու են հանդիսանում 18-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

 

 

Ծրագրային  հիփոթեքային վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

3 000 000 – 25 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-11% ՝ գույքի ձեռքբերման և կառուցապատման համար

-11.5% ՝գույքի վերանորոգման համար

Փաստացի տոկոսադրույք

-11.98 - 13.14%՝ ձեռքբերում, կառուցապատում

-12.59 - 14.02%՝ վերանորոգում

Ժամկետ

-120-180 ամիս՝ գույքի ձեռքբերման և կառուցապատման դեպքում

-60-120 ամիս՝ գույքի վերանորոգման դեպքում

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ, միանվագ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-նվազագույնը  30%

-10%`լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույք գրավադրելու դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող անշարժ գույք, այլ անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

70%

 

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fastcredit.am/index.php?act=loans&op=viewitem&itemid=298&langs=am

Ջերմ օջախ

Վերանորոգման Բնակարանային միկրովարկեր և Էներգաարդյունավետ վարկեր Ազգային հիփոթեքային ընկերության ծրագրի շրջանակներում: Վարկառու են հանդիսանում 18-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

 

 

 

Ջերմ օջախ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-275 000-2 200 000 դրամ `բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

-2 200 001-5 500 000 դրամ` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` էներգաարդյունավետության բարձրացմանը ուղղված

Անվանական տոկոսադրույք

11-13%

Փաստացի տոկոսադրույք

-13.69- 13.79%`բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

-11.99 - 13.65%` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` էներգաարդյունավետության բարձրացմանը ուղղված

Ժամկետ

60-120 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ, միանվագ/փուլային

Մարման եղանակ

-միայն տոկոսագումների ամենամսյա վճարում` արտոնյալ ժամանակահատվածում

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)`արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո՝

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

-երաշխավորություն` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

-վերանորոգվող անշարժ գույքի գրավ` բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` էներգաարդյունավետության բարձրացմանը ուղղված

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fastcredit.am/index.php?act=loans&op=viewitem&itemid=299&langs=am

Ծրագրային գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական միկրո եւ միջին վարկեր, որոնք տրամադրվում են 18-65 տարեկան Ֆիզիկական անձանց, ԱՁ, Իրավաբանական անձանց:

 

 

Ծրագրային գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-200 000-2 000 000 դրամ` միկրո

-1 000 000 – 160 000 000 դրամ` միջին

Անվանական տոկոսադրույք

12.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

13.27-13.33%` միկրո

13.54 - 27.75%` միջին

Ժամկետ

24-36 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, գյուղտեխնիկա` միջին

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ, միանվագ

Մարման եղանակ

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-անհատական վճարումների ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fastcredit.am/index.php?act=loans&op=viewitem&itemid=163&langs=am

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով