Գյուղ Թեթև

Վարկը տրամադրվում է գյուղատնտեսական գործունեությունը և ապրելակերպը բարելավելու համար՝ շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական այլ կարիքների համար:

 

 

Գյուղ Թեթև

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

150 000 – 500 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14.9%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6 - 24 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

Անուիտետային ամենամսյա մարումներ (վարկը վճարվում է վարկի
գումարի, տոկոսագումարի և սպասարկման գումարի (առկայության
դեպքում) հանրագումարից կազմված հավասարաչափ մասերով)

Յուրաքանչյուր 12 ամսում (վարկային տարի) թույլատրվում է
առավելագույնը 3 արտոնյալ մարումներ (ամիսներ), ընդ որում, իրար
հաջորդող արտոնյալ մարումների քանակը չպետք է գերազանցի 3-ը
վարկի ժամկետի ողջ ընթացքում:

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.finca.am/products/rural-soft-loan/

Գյուղ Պարզ

Վարկը տրամադրվում է շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական այլ կարիքների համար: Վարկառուն վարկային միջոցները ստանալիս պետք է գործի իր անունից և իր օգտին: Արգելվում է վարկ վերցնել ի օգուտ երրորդ անձի:

 

 

Գյուղ Պարզ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-500 001 - 2 500 000 ՀՀ դրամ

-300- 5 000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-14.9%`ՀՀ դրամ

-18%`ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6 - 48 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

Անուիտետային ամենամսյա մարումներ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.finca.am/products/rural-simple-loan/

Գյուղ Պրոգրես

Վարկը տրամադրվում է մասնավոր տնտեսվարողների, ՀՀ-ում գրանցված Իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսական գործունեությամբ:

 

 

Գյուղ Պրոգրես

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-2 500 001 - 10 000 000 ՀՀ դրամ

-5 001 - 20 000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-14.9%`ՀՀ դրամ

-15-17%`ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6 - 60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

մեկ երաշխավոր և վարկի գումարի առնվազն 50% -ի չափով լիկվիդային գրավ, երկու երաշխավոր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

Անուիտետային ամենամսյա մարումներ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.finca.am/products/rural-progress-loan/

Բերրի

Վարկը տրամադրվում է գործիքների, տեխնիկայի և այլ միջոցների ձեռք բերման նպատակով:

 

 

Բերրի

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-75 000 - 1 500 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

0-9%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6 – 12 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ընտանիքի անդամի երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

Անուիտետային ամենամսյա մարումներ (վարկը վճարվում է
վարկի գումարի, տոկոսագումարի և սպասարկման գումարի
(առկայության դեպքում) հանրագումարից կազմված
հավասարաչափ մասերով):

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.finca.am/products/berri-loan/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով