Գյուղատնտեսական Վարկեր

Տրամադրվում են այն ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, ովքեր հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի գերազանցել 60 օրը:

 

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

Առավելագույնը՝ 7 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

16-20%

Փաստացի տոկոսադրույք

22-48%

Ժամկետ

-մինչև 36 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է վարկի ընդհանուր գումարի 20.1% և ավել,

-մինչև 60 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է վարկի ընդհանուր գումարի 20 % և պակաս

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք, ավտոմեքենա, երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

1. Մայր գումարներն ու տոկոները անուիտետային, իսկ սպասարկման վճարները տրամադրված գումարի նկատմամբ
2. Մայր գումարները հավասարաչափ, տոկոսները նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ սպասարկման վճարները տրամադրված գումարի նկատմամբ
3. Ճկուն (սեզոնային և կամ արտոնյալ ժամկետով) մարման եղանակով

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.g-a.am/գյուղատնտեսական-վարկեր/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով