Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկի նպատակն է շրջանառու միջոցներ և կապիտալ ներդրումները,վերաֆինանսավորումը, այլ սպառողական ծախսեր:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ ,ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-մինչև 2,500,000 ՀՀ դրամ

-մինչև 30,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-21-24% `ՀՀ դրամ

-18-20%`ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

20.51%-26.71%

Ժամկետ

3-60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

-1-3 երաշխավորող

-շարժական կամ անշարժ գույք

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.globalcredit.am/loans/agricultural-loan-amd-usd.html

«Ջրից Դեպի Շուկա» Ծրագրի Վարկեր

Վարկի նպատակն է պտղատու այգու հիմնում, սառնարանների, ջերմատների, չորանոցների կառուցումը, բեռնատար տրանսպորտային միջոցների և գյուղ. տեխնիկայի ձեռքբերումը:

 

 

«Ջրից Դեպի Շուկա» Ծրագրի Վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

300,000-20,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%

Փաստացի տոկոսադրույք

13-13.6%

Ժամկետ

24-65 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

  • մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝  2 երաշխավոր /առնվազն մեկը անշարժ գույքի սեփականատեր/,
  • 1 000 001 -2 500 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր և շարժական գույք /ավտոմեքենա/
  • 2 500 000-10 500 000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 2 երաշխավոր, անշարժ և շարժական գույք

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

անուիտետային, արտոնյալ ժամանակահատվածով

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.globalcredit.am/loans/water-to-market-project-loans.html

Վստահություն

Վարկի նպատակն է հաճախորդի ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորումը, շրջանառու միջոցների համալրումը և կապիտալ ներդրումները:

 

 

 

Վստահություն

Վստահություն 12

Վստահություն 18

Վստահություն 24

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

500,000-700,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

500,000-800,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

600,000-1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-19-22%` ՀՀ դրամ

-16.5-18%` ԱՄՆ դոլար

-18.5-21.5%` ՀՀ դրամ

-16-17.5%` ԱՄՆ դոլար

-18-21%` ՀՀ դրամ

-15.5-17%` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-24.4-33.7 %` ՀՀ դրամ

-20,4-25,8%` ԱՄՆ դոլար

-23,8-34,4%` ՀՀ դրամ

-19,8-25,8%` ԱՄՆ դոլար

-23,2-33,7%` ՀՀ դրամ

-19,2-25,8%` ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

24-36 ամիս

24-36 ամիս

24-36 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

1 երաշխավոր

1 երաշխավոր

1 երաշխավոր

Տրամադրման եղանակ

-

-

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.globalcredit.am/loans/agricultural-loan-trust.html

Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրային վարկեր

Վարկառուն պետք է լինի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, մինչև 50 000 ԱՄՆ դոլար կամ ՀՀ դրամին համարժեք գումար՝ նաև ֆիզիկական անձանց, 50 001-150 000 ԱՄՆ դոլար կամ ՀՀ դրամին համարժեք գումար՝ Անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող Ընկերություններին:

 

 

Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրային վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-500 000 -60 000 000 ՀՀ դրամ

-1 500-150 000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-10-12.5%`ՀՀ դրամ

-7-12%`ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-16%`ՀՀ դրամ

-12%`ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

  • մինչև 24 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է ենթավարկի ընդհանուր գումարի 20.1% և ավել,
  • մինչև 84 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է ենթավարկի ընդհանուր գումարի 20 % և պակաս

Գրավ/ապահովվածություն

առնվազն 2 երաշխավորություն, շարժական/անշարժ գույք, հիմնական և շրջանառու միջոցների գրավադրում

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

անուիտետային, արտոնյալ ժամկետով,հաճախորդի ընտրությամբ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.globalcredit.am/loans/project-loans-of-agricultural-development.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով