Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ առևտրային իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին:

 

 

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը` 1.500.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

սահմանամերձ բնակավայրերի համար-0 %

մնացած համայնքների համար-3 %

Փաստացի տոկոսադրույք

3, 04 %

Ժամկետ

մինչև 1 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://dica.am/services/loans/agriculturalprograms/creditofrawmaterials/

“Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի մասնակի սուբսիդավորման ծրագրի” շրջանակներում տրամադրվող վարկեր

Վարկը տրամադրվում է միկրո, Փոքր և Միջին ինքնավար ձեռնարկությունների, որոնց աշխատակիցների քանակը չի գերազանցում 250-ը վարկի հատկացման դիմումը ներկայացնելու պահին, ինչպես նաև ինքնավար Միջին կապիտալիզացիայի կազմակերպությունների, որոնց համախառն աշխատակիցների քանակը մեծ է 250-ից և չի գերազանցում 3,000-ը հատկացման դիմումը ներկայացնելու պահին:

 

 

“Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի մասնակի սուբսիդավորման ծրագրի” շրջանակներում տրամադրվող վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3.000.000- 15.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

Սահմանամերձ բնակավայրերի համար-0 %

Հանրապետության մնացած համայնքների համար-5 %

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար-3%

Փաստացի տոկոսադրույք

Հանրապետության մնացած համայնքների համար-5,12 %

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար-3, 04 %

Ժամկետ

մինչև 5 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://dica.am/services/loans/agriculturalprograms/agriculturesectorprovidedloans/

Խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների եվ հատապտղանոցների հիմնման համար տրամադրվող վարկեր

Տրամադրվում է պետական աջակցության ծրագրով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրին չեն կարող մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով նախատեսված այլ վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ իրականացվող ծրագրերից օգտված շահառու տնտեսվարողները:

 

 

Խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների եվ հատապտղանոցների հիմնման համար տրամադրվող վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

Կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում.

 • Խաղողի այգի՝ 108 մլն դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 10,8մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 144 մլն դրամ(1հա-ի համար առավելագույնը 14,4 մլն դրամ),
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 187 մլն դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 18,7մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 248 մլն դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 24,8մլն դրամ),
 • Հատապտղանոց՝ 69.6 մլն դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 23,2մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ,

Առանց կապալառուի աշխատանքների իրականացման դեպքում

 • Խաղողի այգի՝ 86 մլն դրամ(1հա-ի համար առավելագույնը 8,6մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 115․2 մլն դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 11,5մլն դրամ),
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 149 մլն դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 14,9մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանցով՝ 198 մլն դրամ(1հա-ի համար առավելագույնը 19,8մլն դրամ),
 • Հատապտղանոց՝ 55.8 մլն դրամ (1հա-ի համար առավելագույնը 18,6մլն դրամ), կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Անվանական տոկոսադրույք

-0%` սահմանամերձ բնակավայրերի, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար

-2%` hանրապետության մնացած համայնքների համար              

Փաստացի տոկոսադրույք

2, 02 %

Ժամկետ

մինչև 8 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

Վարկի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ առավելագույնը 5 տարի (արտոնյալ ժամանակահատվածում հաճախորդը կատարում է միայն վարկի գծով հաշվեգրվելիք տոկոսագումարների վճարում):

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://dica.am/services/loans/agriculturalprograms/grapesloans/

Գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկեր

Գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորում ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր։ Վարկը տրամադրվում է գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց: Յուրաքանչյուր շահառուի համար սահմանված այգիների տարածքի նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերն են․ խաղողի այգի՝ 0.5 – 10 հա, ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 0.5 – 10 հա:

 

 

 

Գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

Կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում.

 • Խաղողի այգի՝ 3.6 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 36 մլն դրամ:
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 8․5 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 85մլն դրամ:

Առանց կապալառուի աշխատանքների իրականացման դեպքում

 • Խաղողի այգի՝ 2.88 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 28.8մլն դրամ:
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 6․8 մլն դրամ, յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը 68 մլն դրամ:

Անվանական տոկոսադրույք

-0%` սահմանամերձ բնակավայրերի, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար

-2%` Հանրապետության մնացած համայնքների համար              

Փաստացի տոկոսադրույք

2, 02 %

Ժամկետ

մինչև 7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

Վարկի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ 1 տարի (արտոնյալ ժամանակահատվածում հաճախորդը կատարում է միայն վարկի գծով հաշվեգրվելիք տոկոսագումարների վճարում):

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://dica.am/services/loans/agriculturalprograms/loans-investment/

Տավարաբուծության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Տավարաբուծության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորում ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր։ Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր Վարկառու  տարեկան կարող է ձեռք բերել առավելագույնը 300 գլուխ Տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանի, իսկ տրամադրվող Վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ Վարկառուի համար չի կարող գերազանցել 300 մլն դրամը: Վարկը տրամադրվում է գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց:

 

 

Տավարաբուծության զարգացման նպատակով տրամադրվող վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր Վարկառու  տարեկան կարող է ձեռք բերել առավելագույնը 300 գլուխ Տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանի, իսկ տրամադրվող Վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ Վարկառուի համար չի կարող գերազանցել 300 մլն դրամը:

 

Անվանական տոկոսադրույք

-0%` սահմանամերձ բնակավայրերի, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների համար

-2%` hանրապետության մնացած համայնքների համար              

Փաստացի տոկոսադրույք

2, 02 %

Ժամկետ

մինչև 5 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

Վարկի մեկնարկային տարվա սկզբում վարկի մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ առավելագույնը 12 ամիս (արտոնյալ ժամանակահատվածում հաճախորդը կատարում է միայն վարկի գծով հաշվեգրվելիք տոկոսագումարների վճարում):

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://dica.am/services/loans/agriculturalprograms/customerloans/

Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկեր

Ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորում ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր։ Ծրագիրը իրականացվում է կամ  կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի հիման վրա, կամ անմիջապես վարկառուին:

 

 

 

Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

 • Ծրագրի շրջանակներում Կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում.

կաթիլային ոռոգման համար 1հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում է 2.2 մլն դրամ,

անձրևացման համակարգի համար 1հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում է 2.7 մլն դրամ,

Տրամադրվող վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ վարկառուի համար չի կարող գերազանցել 150.0 մլն դրամը:

 • Ծրագրի շրջանակներում առանց Կապալառուի աշխատանքների (մոտեցնող խողովակ, գլխամասային հանգույց, բաշխիչ ցանց) իրականացման դեպքում.

կաթիլային ոռոգման համակարգի համար 1 հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումը անկախ մշակաբույսից կազմում է 1.6 մլն դրամ,

անձրևացման համակարգի համար 1 հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումը անկախ մշակաբույսից կազմում է 1.9  մլն դրամ:

Տրամադրվող վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ վարկառուի համար չի կարող գերազանցել 110.0 մլն դրամը։

Անվանական տոկոսադրույք

-0 %` սահմանամերձ բնակավայրերի համար, գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներում ներդրման դեպքում

-2 %` Հանրապետության մնացած համայնքների համար              

Փաստացի տոկոսադրույք

2, 02 %

Ժամկետ

մինչև 3 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

Վարկի մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ առավելագույնը տարեկան 6 ամիս (արտոնյալ ժամանակահատվածում հաճախորդը կատարում է միայն վարկի գծով հաշվեգրվելիք տոկոսագումարների վճարում):

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://dica.am/services/loans/agriculturalprograms/2152-2/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով