Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ և ԼՂՀ քաղաքացիներին ում տարիքը՝18-63 է: Վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն պետք է չունենա ժամկետանց /դասակարգված պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն):

 

 

Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

500,000-20,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

22-23%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)
-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.premiumcredit.am/ավտոմեքենայի-գրավադրմամբ-վարկ/

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկ

Վարկառուն պետք է լինի 18 տարին լրացած ՀՀ, ԼՂՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձիք, ում տարիքը վարկի մարման օրը չի գերազանցում 63 տարեկանը:

 

 

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև 20,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

19%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.premiumcredit.am/անշարժ-գույքի-գրավադրմամբ-սպառողակա/

Բիզնես վարկ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, Անհատ ձեռնարկատերերին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց շրջանառու կամ հիմնական  միջոցների ձեռքբերման նպատակով:

 

 

 

Բիզնես վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-սկսած 1,000,000 ՀՀ դրամ

-սկսած 2000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-սկսած 19%` ՀՀ դրամ

-սկսած 15%` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

36- 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.premiumcredit.am/business-loan/

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկ

Պայմանագրով նախատեսված վարկի և/կամ տոկոսագումարի մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն վարկային կազկապերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը:

 

 

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

սկսած 30,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

8-24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-տոկոսագումարը յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը` ժամկետի վերջում կամ յուրաքանչյուր ամիս

-դիսկոնտային ` տոկոսագումարը վարկը ստանալու պահին, իսկ մայր գումարը` ժամկետի վերջում

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.premiumcredit.am/ոսկյա-իրերի-գրավադրմամբ-վարկ/

Ադամանդյա և ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Ադամանդյա իրերի Գնահատումը կատարվում է www.rapaport.com կայքի կողմից հրապարակված գնանշումով՝ առավելագույնը գնանշված ադամանդյա իրերի 40% արժեքի չափով «Կլոր տաշվածք»-ի համար և 35% արժեքի չափով «Ֆանտազիա տաշվածք»-ի համար:

 

 

 

Ադամանդյա և ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

22%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ և/կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.premiumcredit.am/ոսկյա-և-ադամանդյա-իրերի-գրավադրմամբ-վ/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով