Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկը տրամադրվում է գյուղատնտեսական մթերք՝ բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանք արտադրողներին:

 

 

Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

100.000 -2.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

8-9 %

Փաստացի տոկոսադրույք

21.57%

Ժամկետ

70-740 օր

Տրամադրման եղանակ

Կանխիկ

Մարման եղանակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

-

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.araratbank.am/hy/սպառողական-վարկեր/7/

Ոսկու ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Օվերդրաֆտը տրամադրվում է ոսկու ապահովմամբ MasterCard Standard և VISA Classic պլաստիկ քարտերի միջոցով:

 

 

Ոսկու ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

100.000-1.500.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

11%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-70-100 օր

-101-190 օր

-191-370 օր

Տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Մարման եղանակ

Մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` օվերդրաֆտը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակի համար/օվերդրաֆտի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական/Ամսական հավասարաչափ

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

85-95%

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.araratbank.am/hy/օվերդրաֆտներ/14/

Ոսկու գրավով վարկեր

Վարկը տրամադրվում է  18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

 

 

 

Ոսկու գրավով վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

70 000- 2 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

10-17 %

Փաստացի տոկոսադրույք

21.57 %

Ժամկետ

70-100 օր

101-190 օր

191-370 օր

371-740 օր

741-1100 օր

300-370 օր

Տրամադրման եղանակ

Կանխիկ

Մարման եղանակ

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակի համար

 

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագում․ գանձումը` ամսական

 

Ամսական հավասարաչափ

Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարի գանձումը` ամսական

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 100%

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.araratbank.am/hy/սպառողական-վարկեր/6/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով