Լոմբարդային վարկեր

 

 

 

Լոմբարդային վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100 000-10 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

 • 10%՝ 3 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում,
 • 12%՝ 6 ամիս մարման ժամկետով տրամադրված վարկի դեպքում,

        6-ից մինչև 24 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում`

 • 14%՝ մայր գումարի և տոկոսների ամենամսյա մարման դեպքում (ըստ մարումների սահմանված գրաֆիկի),
 • 15%՝ միայն տոկոսների ամենամսյա մարման դեպքում (վարկի մայր գումարը մարվում է առանց սահմանված գրաֆիկի):

Փաստացի տոկոսադրույք

14,17 % - 22,49 %

Ժամկետ

3-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

 • Վարկի և տոկոսագումարների մարումները, ըստ ձեր ցանկության, կարող եք կատարել հետևյալ եղանակներով.
  • Սահմանված գրաֆիկի համաձայն՝
   - «Անուիտետային» (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով ներառում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
   - «Զսպանակաձև» (փոփոխական ամսական մարում), որը ներառում է մայր գումարի մարումը՝ հավասար, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական չափով:
  • Առանց սահմանված գրաֆիկի՝
   - «Միանգամյա» (մայր գումարը մարվում է առանց գրաֆիկի, իսկ տոկոսագումարները՝ ամսական պարբերականությամբ):
 • Մարումները կատարում եք (կապված վարկի ժամկետից և գումարի չափից)՝
  • 2-ից մինչև 12 ամիս մարման ժամկետով և 2,000,000 դրամը չգերազանցող վարկերի դեպքում՝ սահմանված գրաֆիկի համաձայն կամ առանց սահմանված գրաֆիկի:
  • 13 ամսից մինչև 24 ամիս մարման ժամկետով կամ  2,000,000 -10,000,000 դրամ վարկերի դեպքում՝ միայն սահմանված գրաֆիկի համաձայն:
 • Վարկը վաղաժամկետ մարելու դեպքում որևէ տույժ չեք վճարում:
 • Տոկոսագումարների գծով հաշվարկները կատարվում են 365 օրացուցային օրերի համար: Եթե վճարման օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարում եք դրան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Գրավ/ապահովվածություն

Ոսկյա իրերը՝ զարդեր, ձուլակտորներ, ջարդոններ:

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

 • Ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 95%-ը - Մայր գումարի ու տոկոսների ամենամսյա մարման դեպքում (ըստ գրաֆիկի) կամ առանց մայր գումարի մարման սահմանված գրաֆիկի՝ 3-ից մինչև 6 ամիս ժամկետով վարկերի դեպքում:
 • Ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 90%-ը - Առանց մայր գումարի մարման սահմանված գրաֆիկի և 6 ամսից ավել ժամկետով վարկերի դեպքում:

 

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.evocabank.am/services/individuals/individuals-loans/gold.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով