Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկ

Պայմանագրով նախատեսված վարկի և/կամ տոկոսագումարի մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն վարկային կազկապերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը:

 

 

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

սկսած 30,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

8-24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

1. Անուիտետային մարման եղանակ

2. Հաշվարկվող տոկոսների ամենամսյա վճարման և վարկի ժամկետի վերջում մայր գումարի մարման եղանակ

3. Հաշվարկվող տոկոսների ամենամսյա վճարման և վարկի մայր գումարի ամենամսյա մարման եղանակ

4. Հաշվարկվող տոկոսները վարկը ստանալու պահին, իսկ վարկի մայր գումարը ժամկետի վերջում մարման եղանակ

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

100-108%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.premiumcredit.am/loan/gold/

Ադամանդյա և ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Ադամանդյա իրերի Գնահատումը կատարվում է www.rapaport.com կայքի կողմից հրապարակված գնանշումով՝ առավելագույնը գնանշված ադամանդյա իրերի 40% արժեքի չափով «Կլոր տաշվածք»-ի համար և 35% արժեքի չափով «Ֆանտազիա տաշվածք»-ի համար:

 

 

 

Ադամանդյա և ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

22%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ և/կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Գրավ/ապահովվածություն

ադամադյա կամ ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

100%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.premiumcredit.am/loan/diamond/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով